ไอเทมเสริมความแกร่ง

  ID     Category     Name     Images  
254จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
304ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
354กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
404รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
152EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายความไว (R)
202EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายทักษะ (R)
102EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายพละกำลัง (R)
153EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายความไว (SR)
402รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
252จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
302ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
352กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
253จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
303ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
353กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
403รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
150218กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
150222รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
150226ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
150210จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
150214ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
203EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายทักษะ (SR)
155EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายความไว (UR)
205EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายทักษะ (UR)
103EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายพละกำลัง (SR)
104EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายพละกำลัง (SSR)
105EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายพละกำลัง (UR)
154EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายความไว (SSR)
204EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายทักษะ (SSR)
255จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
305ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
355กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
405รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
70152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
70002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
70052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
70102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
151EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายความไว (N)
106EXPบันทึกของโรแบร์โต้ด้านพละกำลัง MAX (UR)
156EXPบันทึกของโรแบร์โต้ด้านความไว MAX (UR)
206EXPบันทึกของโรแบร์โต้ด้านทักษะ MAX (UR)
456ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
130205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
201EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายทักษะ (N)
101EXPบันทึกของโรแบร์โต้สายพละกำลัง (N)
150227ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
80004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
80054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
80104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
60052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
150202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
70103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
70153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
70003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
70053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
455ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
454ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
20102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
130103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
130153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
130003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
130053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
130004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
130054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
130104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
130154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
70004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
150005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
150055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
150105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
150155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
150205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
20055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
120153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
40153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
40002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
40052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
40102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
40152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
40205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
90004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
50054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
50053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
70054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
70104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
70154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
50055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
40206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
30152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
130203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
90054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
110055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
80002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
150102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
150002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
150052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
150152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
150003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
150053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
150103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
150153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
70055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
10152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
10002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
10052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
10102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
150004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
150054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
150104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
150154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
1352กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
1252จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
1403รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
40004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
40054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
40104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
40154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
1353กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
1303ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
50155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
130055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
40003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
40053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
40103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
10103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
10153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
10003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
10053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
452ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
40055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
90005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
30203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
70105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
110004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
80052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
80102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
90002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
70205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
40204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
40105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
90104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
110205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
100203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
1405รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
90053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
1302ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
140206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
70005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
453ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
50203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
150206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
110203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
70155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
20054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
20203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
60004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
140104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
130002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
1402รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
50202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
130005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
110003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
110204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
10202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
130105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
130155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
130206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
90204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
1305ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
1355กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
110005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
50204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
110054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
1304ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
140153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
40155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
90103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
60005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
1253จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
50206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
120202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
130052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
130102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
130152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
70203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
100005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
10205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
10204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
10004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
10054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
10104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
10154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
30205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
20154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
30002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
90052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
110155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
90105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
130204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
120052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
30154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
80003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
90055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
20205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
70204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
60204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
110053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
80053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
80103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
100055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
20204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
50205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
120155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
110103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
100002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
120004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
140204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
20052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
40005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
80005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
80055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
80105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
40203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
50002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
20004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
20104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
20003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
20053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
20103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
20153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
120204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
1254จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
60202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
10005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
10055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
10105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
10155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
20005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
20105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
20155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
80155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
80205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
110002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
100053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
110052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
1255จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
1354กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
150224ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
30204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
50153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
70202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
90003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
100202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
120205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
100054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
30055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
90203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
150212ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
150213ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
60102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
80204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
110206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
50102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
80203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
10203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
80152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
100153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
110202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
30054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
140003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
110104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
60054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
50105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
130202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
1404รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
150223ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
100204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
150215กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
60152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
100003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
30003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
60002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
80153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
100105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
30202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
30102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
100004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
60153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
50005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
30153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
120104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
140152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
140105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
150203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
30005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
457ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
30103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
60154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
90152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
100102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
120102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
120206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
140052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
120055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
60003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
60053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
150225ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
80202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
120005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
60104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
120054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
120152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
60055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
20202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
100052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
60103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
90205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
40202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
90154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
110153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
140205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
50103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
140054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
50152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
120002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
140103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
120003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
150204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
30155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
140053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
140055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
90153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
100205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
20002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
50003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
50154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
90202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
30052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
90155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
30004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
140005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
60155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
100154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
80206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
50052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
20152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
60205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
110102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
80154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
60203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
60105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
140202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)
120053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
140004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
90102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
120154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
140102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
30104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
110152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
140002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
140203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
50104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
30053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
50004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
100104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
100155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
120105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
140154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
30105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
120203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
140155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
100103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
100152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
110105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
110154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
120103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
160205ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (UR)
160155รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (UR)
160055ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (UR)
160005จู่โจม+ฝึกจู่โจม (UR)
160105กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (UR)
160206ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด MAX (UR)
160102กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (R)
160153รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SR)
160002จู่โจม+ฝึกจู่โจม (R)
160152รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (R)
160053ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SR)
160052ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (R)
160003จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SR)
160004จู่โจม+ฝึกจู่โจม (SSR)
160154รักษาประตู+ฝึกรักษาประตู (SSR)
160204ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SSR)
160103กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SR)
160104กำลังกาย+ฝึกกำลังกาย (SSR)
160054ป้องกัน+ฝึกป้องกัน (SSR)
160203ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (SR)
160202ทั้งหมด+ฝึกทั้งหมด (R)