~


Background


Rewards

  Day     Bonus     Detail  
11st Anniversary Badge
1st Anniversary Badge
x1
1st Anniversary Login Bonus Day 1
2Japan National Team (2018) (Home)
Japan National Team (2018) (Home)
x1
1st Anniversary Login Bonus Day 2
3
Coins
x11111111
1st Anniversary Login Bonus Day 3
4
Roberto's Notebook (Toughness) (UR)
x10
1st Anniversary Login Bonus Day 4
5
Legendary Drill
x1
1st Anniversary Login Bonus Day 5
6
Attack Coaching (UR)
x10
1st Anniversary Login Bonus Day 6
7
Defence Coaching (UR)
x10
1st Anniversary Login Bonus Day 7
8
Physical Coaching (UR)
x10
1st Anniversary Login Bonus Day 8
9
Save Coaching (UR)
x10
1st Anniversary Login Bonus Day 9
10
All-Purpose Coach (UR)
x10
1st Anniversary Login Bonus Day 10
11
Dreamballs (Free)
x5
1st Anniversary Login Bonus Day 11
12
Black Ball (SR)
x10
1st Anniversary Login Bonus Day 12
13
Dreamballs (Free)
x5
1st Anniversary Login Bonus Day 13
14Energy Recovery Ball
Energy Recovery Ball
x5
1st Anniversary Login Bonus Day 14
15
Black Ball (SSR)
x1
1st Anniversary Login Bonus Day 15