Top Players: Klären [help]

Passive Fähigkeit


Passive Fähigkeit off

Not included

Passive Fähigkeit On

Link & Combination

Passive Fähigkeit Full

All calculatedi p Klären Total O D P S ...
R
VER 31593 1035 156342 39234 66060 51048 0 shopping_cart
R
OM
DM
22907 1120 106414 19800 51968 34646 0 shopping_cart
DC
OM
DM
22313 1130 130374 43508 43823 43043 0 shopping_cart
DC
OM
DM
22292 1128 128227 43144 42742 42341 0 shopping_cart
R
ST 17647 1044 115010 42046 36311 36653 0 shopping_cart
R
VER 17619 958 100765 30830 37920 32015 0 shopping_cart
R
VER 17619 958 100765 30830 37920 32015 0 shopping_cart
R
VER 17044 1168 96599 27754 35872 32973 0 shopping_cart
R
DM
VER
16736 1026 92228 25765 36120 30343 0 shopping_cart
DC
VER 16466 1013 87629 22981 34319 30329 0 shopping_cart
Limited
VER 16145 1085 87376 22459 35664 29253 0 shopping_cart
R
VER 16065 967 83318 22035 34184 27099 0 shopping_cart
DC
ST
OM
15523 1205 98580 35693 29487 33400 0 shopping_cart
DC
ST
OM
15523 1205 98580 35693 29487 33400 0 shopping_cart
R
DM
VER
15292 1131 81245 23655 30912 26678 0 shopping_cart
R
OM
DM
15264 934 70916 13198 34618 23100 0
R
DM
VER
15235 1040 78118 20816 30594 26708 0 shopping_cart
R
DM 14974 1011 80272 26089 28519 25664 0 shopping_cart
R
DM
VER
14965 1011 79354 23048 30256 26050 0 shopping_cart
R
VER 14960 1115 79458 21982 32092 25384 0 shopping_cart
Limited
VER 14929 952 78579 21950 31233 25396 0 shopping_cart
R
DM 14770 1144 83926 25387 32597 25942 0 shopping_cart
R
VER 14584 997 83412 25488 31388 26536 0 shopping_cart
R
VER 14584 997 83412 25488 31388 26536 0 shopping_cart
R
VER 14520 872 75833 20218 29779 25836 0 shopping_cart
R
DM
VER
14404 1131 81250 23663 30819 26768 0 shopping_cart
R
VER 14333 993 81062 24162 31437 25463 0 shopping_cart
Limited
DM
VER
14198 1034 68676 15026 30695 22955 0 shopping_cart
R
DM
VER
14084 1011 79360 23055 30165 26140 0 shopping_cart
Limited
ST 13876 905 89580 32071 27447 30062 0 shopping_cart
R
OM 13872 1020 88088 32139 28039 27910 0 shopping_cart
DC
ST
OM
13848 1056 98777 39074 24931 34772 0 shopping_cart
R
OM 13570 1063 83052 28854 27076 27122 0 shopping_cart
R
OM 13493 1110 80619 28257 25817 26545 0 shopping_cart
R
OM 13493 1110 80619 28257 25817 26545 0 shopping_cart
DC
ST
OM
DM
13327 1178 87641 31873 26232 29536 0 shopping_cart
DF
VER 13320 1023 70206 18372 28515 23319 0 shopping_cart
DC
VER 13277 1049 69444 18439 27924 23081 0 shopping_cart
R
VER 12913 1042 65196 15167 28825 21204 0 shopping_cart
R
VER 12906 576 70527 21452 25814 23261 0 shopping_cart
R
VER 12858 847 66307 17293 27385 21629 0 shopping_cart
R
VER 12800 1105 78258 26847 26564 24847 0 shopping_cart
DC
ST 12791 1025 83099 29267 25057 28775 0 shopping_cart
R
DM 12734 1152 72900 22578 26820 23502 0 shopping_cart
DC
ST
OM
12598 965 80318 29236 23840 27242 0 shopping_cart
DC
ST
OM
12598 965 80318 29236 23840 27242 0 shopping_cart
R
VER 12592 1023 68324 17789 27248 23287 0 shopping_cart
R
DM
VER
12592 979 75407 24153 26173 25081 0 shopping_cart
DF
ST
OM
DM
12508 1064 65325 19056 25240 21029 0 shopping_cart
R
ST 12465 977 97428 38784 24587 34057 0 shopping_cart
DC
VER 12462 1033 67480 18095 27281 22104 0 shopping_cart
R
DM
VER
12431 1195 62194 14236 28503 19455 0 shopping_cart
R
VER 12395 1048 70183 20111 26107 23965 0 shopping_cart
R
VER 12300 966 65279 17495 26909 20875 0 shopping_cart
DF
DM
VER
12262 1204 69570 22583 24453 22534 0 shopping_cart
DC
DM
VER
12203 923 58424 11347 27792 19285 0 shopping_cart
DC
DM
VER
12203 923 58424 11347 27792 19285 0 shopping_cart
R
OM
DM
12153 1016 73649 26866 20492 26291 0 shopping_cart
R
VER 12060 974 65959 17673 25984 22302 0 shopping_cart
DC
OM
DM
12059 1251 62351 17045 25101 20205 0 shopping_cart
R
DM
VER
12011 1103 67737 21764 23352 22621 0 shopping_cart
R
VER 11996 995 64783 18287 25317 21179 0 shopping_cart
R
OM 11946 949 74526 27620 23044 23862 0 shopping_cart
R
DM 11922 976 65518 21223 23302 20993 0 shopping_cart
DF
VER 11916 1172 61334 14869 26527 19938 0 shopping_cart
R
ST 11831 1071 76156 27435 23218 25503 0 shopping_cart
R
VER 11795 948 66596 18417 23183 24996 0 shopping_cart
R
VER 11776 942 66635 20090 23383 23162 0 shopping_cart
R
VER 11775 960 61449 17870 24351 19228 0 shopping_cart
R
VER 11775 960 61449 17870 24351 19228 0 shopping_cart
R
VER 11750 1056 63055 19087 24146 19822 0 shopping_cart
R
VER 11740 957 64918 18551 24568 21799 0 shopping_cart
DF
DM
VER
11655 1066 61273 15980 25899 19394 0 shopping_cart
R
VER 11644 880 60754 16226 24431 20097 0 shopping_cart
R
OM 11617 844 70122 25892 22267 21963 0 shopping_cart
R
VER 11572 969 60132 16234 23764 20134 0 shopping_cart
DC
ST 11541 905 75203 26537 22591 26075 0 shopping_cart
R
VER 11537 1177 63712 20126 23224 20362 0 shopping_cart
R
ST
OM
11499 967 74170 29439 19610 25121 0 shopping_cart
Limited
ST 11443 871 75646 26828 22836 25982 0 shopping_cart
R
VER 11422 1041 60520 16318 23243 20959 0 shopping_cart
R
VER 11421 955 61379 17541 25539 18299 0 shopping_cart
R
VER 11419 803 65849 19211 24488 22150 0 shopping_cart
R
ST
OM
11395 1084 75033 28770 21578 24685 0 shopping_cart
DF
ST
OM
11306 1131 71456 25894 21442 24120 0 shopping_cart
R
DM
VER
11297 905 60079 16696 23583 19800 0 shopping_cart
R
OM
DM
VER
11207 948 65327 21034 22508 21785 0 shopping_cart
DC
OM
DM
11195 1131 57738 15722 23316 18700 0 shopping_cart
DF
ST
OM
11169 1227 70283 24843 22534 22906 0 shopping_cart
DC
DM
VER
11098 1074 60022 16382 24306 19334 0 shopping_cart
Limited
VER 11089 947 62308 17456 24108 20744 0 shopping_cart
R
VER 11060 1017 60334 17994 21996 20344 0 shopping_cart
DF
DM
VER
11053 1004 62680 19438 22851 20391 0 shopping_cart
DF
DM
VER
11053 1004 62680 19438 22851 20391 0 shopping_cart
Limited
VER 11001 1028 55430 14478 23065 17887 0 shopping_cart
DC
VER 10975 844 58416 15322 22875 20219 0
R
DM 10946 1057 60681 17204 23995 19482 0 shopping_cart
DF
OM 10907 1089 67448 23822 21489 22137 0 shopping_cart
R
OM 10903 1011 70643 24310 20829 25504 0 shopping_cart
R
OM 10901 1240 71633 29786 19484 22363 0 shopping_cart