Top Players: Klären [help]

Passive Fähigkeit


Passive Fähigkeit off

Not included

Passive Fähigkeit On

Link & Combination

Passive Fähigkeit Full

All calculatedi p Klären Total O D P S ...

DF
VER 11582 1023 61045 15974 24795 20276 0 shopping_cart

R
OM
DM
11454 1120 53207 9900 25984 17323 0 shopping_cart

R
VER 11001 1028 55430 14478 23065 17887 0 shopping_cart

R
DM
VER
10921 1034 52825 11557 23611 17657 0 shopping_cart

DF
ST
OM
DM
10876 1064 56801 16569 21947 18285 0 shopping_cart

DF
VER 10832 1172 55755 13516 24114 18125 0 shopping_cart

R
DM
VER
10771 914 51925 11257 23311 17357 0 shopping_cart

DC
DM
VER
10611 923 50800 9866 24166 16768 0 shopping_cart

DC
DM
VER
10611 923 50800 9866 24166 16768 0 shopping_cart

R
VER 10531 1035 52114 13078 22020 17016 0 shopping_cart

R
DM
VER
10445 1126 51987 12082 22985 16920 0 shopping_cart

R
DM
VER
10445 1126 51987 12082 22985 16920 0 shopping_cart

R
VER 10381 915 51214 12778 21720 16716 0 shopping_cart

DF
VER 10375 1072 55945 16230 21127 18588 0 shopping_cart

R
DM
VER
10359 1195 51826 11863 23752 16211 0 shopping_cart

DF
VER 10335 1006 56527 15915 22138 18474 0 shopping_cart

R
VER 10330 1042 52154 12132 23059 16963 0 shopping_cart

R
DM
VER
10295 1006 51087 11782 22685 16620 0 shopping_cart

R
DM
VER
10295 1006 51087 11782 22685 16620 0 shopping_cart

R
DM
VER
10209 1075 50926 11563 23452 15911 0 shopping_cart

R
DM
VER
10157 1040 52078 13877 20396 17805 0 shopping_cart

DC
VER 10146 969 51390 13116 21322 16952 0 shopping_cart

R
DM
VER
10127 1131 53801 15665 20470 17666 0 shopping_cart

DF
DM
VER
10119 1056 54557 16659 20110 17788 0 shopping_cart

R
VER 10109 1103 55294 15336 22282 17676 0 shopping_cart

R
VER 10109 1103 55294 15336 22282 17676 0 shopping_cart

DF
DM
VER
10047 1004 56977 17669 20772 18536 0 shopping_cart

DF
DM
VER
10047 1004 56977 17669 20772 18536 0 shopping_cart

R
VER 10040 967 51901 13601 21364 16936 0 shopping_cart

R
DM 9982 1011 53513 17392 19012 17109 0 shopping_cart

R
DM
VER
9977 1011 52901 15365 20170 17366 0 shopping_cart

R
VER 9959 983 54394 15036 21982 17376 0 shopping_cart

R
VER 9959 983 54394 15036 21982 17376 0 shopping_cart

R
VER 9953 952 52385 14633 20822 16930 0 shopping_cart

R
VER 9932 1041 52622 14188 20210 18224 0 shopping_cart

R
VER 9931 955 53370 15252 22207 15911 0 shopping_cart

R
VER 9890 847 51001 13301 21064 16636 0 shopping_cart

DF
DM
VER
9888 1204 56101 18211 19719 18171 0 shopping_cart

DC
OM
DM
9884 1251 51103 13970 20573 16560 0 shopping_cart

R
DM 9870 959 50497 13722 20374 16401 0 shopping_cart

DC
OM
DM
9860 1088 54176 16613 19970 17593 0 shopping_cart

R
DM
VER
9844 1103 54134 17151 19149 17834 0 shopping_cart

R
VER 9812 960 51204 14891 20291 16022 0 shopping_cart

R
VER 9812 960 51204 14891 20291 16022 0 shopping_cart

DC
VER 9791 974 50180 13743 20371 16066 0 shopping_cart

R
VER 9777 1115 51930 14366 20974 16590 0 shopping_cart

DC
OM
DM
9734 1131 50203 13670 20273 16260 0 shopping_cart

DC
OM
DM
9730 1042 54172 17424 19119 17629 0 shopping_cart

R
VER 9702 880 50625 13521 20358 16746 0 shopping_cart

R
DM
VER
9694 983 53234 16851 18849 17534 0 shopping_cart

R
VER 9686 1023 52554 13683 20959 17912 0 shopping_cart

R
VER 9684 1168 54884 15769 20381 18734 0 shopping_cart

R
OM
DM
9682 950 51649 17231 16915 17503 0 shopping_cart

R
VER 9680 872 50554 13478 19852 17224 0 shopping_cart

R
VER 9644 1043 50097 13224 20307 16566 0 shopping_cart

R
VER 9644 1043 50097 13224 20307 16566 0 shopping_cart

R
VER 9643 947 54178 15178 20963 18037 0 shopping_cart

R
VER 9643 969 50109 13528 19803 16778 0 shopping_cart

R
OM 9632 1185 54765 18842 18078 17845 0 shopping_cart

R
OM 9632 1185 54765 18842 18078 17845 0 shopping_cart

R
DM
VER
9539 1131 53805 15670 20409 17726 0 shopping_cart

DF
OM
DM
9534 1153 56510 18828 18639 19043 0 shopping_cart

R
VER 9534 1048 53984 15469 20081 18434 0 shopping_cart

DF
OM
DM
VER
9524 1028 54629 17187 19450 17992 0 shopping_cart

DF
DM
VER
9521 923 54891 17661 19229 18001 0 shopping_cart

R
DM 9518 1057 52763 14959 20864 16940 0 shopping_cart

DF
OM 9484 1089 58647 20713 18685 19249 0 shopping_cart

R
OM 9482 1065 53865 18542 17778 17545 0 shopping_cart

R
OM 9482 1065 53865 18542 17778 17545 0 shopping_cart

R
VER 9461 966 50213 13457 20699 16057 0 shopping_cart

DC
VER 9440 1033 51120 13708 20667 16745 0 shopping_cart

R
VER 9411 988 50259 13463 20662 16134 0 shopping_cart

DC
VER 9409 1013 50071 13131 19610 17330 0 shopping_cart

R
DM
VER
9402 1026 51811 14474 20291 17046 0 shopping_cart

R
VER 9391 957 51931 14840 19653 17438 0 shopping_cart

DF
OM
DM
9390 1006 61007 23619 17916 19472 0 shopping_cart

R
DM
VER
9389 1011 52905 15370 20109 17426 0 shopping_cart

R
VER 9385 956 52338 15253 16695 20390 0 shopping_cart

DC
ST
OM
9377 1059 52638 17133 17698 17807 0 shopping_cart

DC
ST
OM
9377 1059 52638 17133 17698 17807 0 shopping_cart

DC
OM
DM
9366 1128 53875 18127 17958 17790 0 shopping_cart

R
VER 9334 1034 52267 14890 20120 17257 0 shopping_cart

R
VER 9334 1034 52267 14890 20120 17257 0 shopping_cart

DF
VER 9322 922 53525 15923 20117 17485 0 shopping_cart

R
VER 9296 1093 50998 14246 20251 16501 0 shopping_cart

R
DM 9290 1079 51449 15261 19946 16242 0 shopping_cart

DC
VER 9290 913 50220 13408 20367 16445 0 shopping_cart

R
ST
OM
DM
9278 913 57297 20028 18493 18776 0 shopping_cart

R
VER 9277 974 50735 13594 19987 17154 0 shopping_cart

R
DM 9266 967 53306 18742 17212 17352 0 shopping_cart

R
DM 9266 967 53306 18742 17212 17352 0 shopping_cart

R
DM
VER
9252 906 50911 14174 19991 16746 0 shopping_cart

DC
DM
VER
9248 1074 50015 13650 20254 16111 0 shopping_cart

R
VER 9227 995 49830 14066 19474 16290 0 shopping_cart

R
DM 9173 1016 51393 15005 19873 16515 0 shopping_cart

DF
OM
DM
9169 1011 54534 18516 18480 17538 0 shopping_cart

R
VER 9146 973 50098 13946 19951 16201 0 shopping_cart

DF
ST 9120 1099 61838 23338 17729 20771 0 shopping_cart

R
DM 9104 1147 53469 16668 19327 17474 0 shopping_cart

R
DM
VER
9102 1026 51394 14963 19387 17044 0 shopping_cart