Top Players: قطع [help]

مهارة غير مباشرة


مهارة غير مباشرة off

Not included

مهارة غير مباشرة On

Link & Combination

مهارة غير مباشرة Full

All calculatedi p قطع Total O D P S ...
R
AM
DM
18436 1120 106414 19800 51968 34646 0 shopping_cart
R
DF 16564 1035 91150 13078 44040 34032 0 shopping_cart
DC
AM
DM
14250 1130 112971 26105 43823 43043 0 shopping_cart
DC
AM
DM
14245 1128 113725 28642 42742 42341 0 shopping_cart
R
DM
DF
12449 1131 81245 23655 30912 26678 0 shopping_cart
DC
FW
AM
12436 1205 124296 45004 37180 42112 0 shopping_cart
DC
FW
AM
12436 1205 124296 45004 37180 42112 0 shopping_cart
R
DM
DF
12216 1011 79354 23048 30256 26050 0 shopping_cart
R
DM
DF
11560 1026 92228 25765 36120 30343 0 shopping_cart
DC
DF 11458 1013 87629 22981 34319 30329 0 shopping_cart
R
DF 11097 958 93494 23559 37920 32015 0 shopping_cart
R
DF 11097 958 93494 23559 37920 32015 0 shopping_cart
Limited
DM
DF
10998 1034 68676 15026 30695 22955 0 shopping_cart
R
FW 10928 1044 115010 42046 36311 36653 0 shopping_cart
R
DF 10892 872 75833 20218 29779 25836 0 shopping_cart
R
DM
DF
10869 1040 78118 20816 30594 26708 0 shopping_cart
R
DM 10784 1011 80272 26089 28519 25664 0 shopping_cart
R
DF 10557 1115 79458 21982 32092 25384 0 shopping_cart
Limited
DF 10284 952 78579 21950 31233 25396 0 shopping_cart
DF
FW
AM
DM
10073 1064 65325 19056 25240 21029 0 shopping_cart
DC
FW
AM
DM
10061 1178 87641 31873 26232 29536 0 shopping_cart
R
DM
DF
9971 1131 81250 23663 30819 26768 0 shopping_cart
DC
DF 9896 1049 69444 18439 27924 23081 0 shopping_cart
R
DF 9830 1168 83638 20659 32816 30163 0 shopping_cart
R
DF 9796 967 83318 22035 34184 27099 0 shopping_cart
R
DM
DF
9755 1011 79360 23055 30165 26140 0 shopping_cart
DC
DM 9750 1264 69549 25754 21059 22736 0 shopping_cart
R
DM 9555 1144 83926 25387 32597 25942 0 shopping_cart
R
AM
DM
9527 958 72407 25395 21918 25094 0 shopping_cart
R
DF 9508 957 64918 18551 24568 21799 0 shopping_cart
R
DM
DF
9456 1195 62194 14236 28503 19455 0 shopping_cart
R
AM 9339 1110 80619 28257 25817 26545 0 shopping_cart
R
AM 9339 1110 80619 28257 25817 26545 0 shopping_cart
R
DF 9298 1042 65196 15167 28825 21204 0 shopping_cart
Limited
FW 9276 905 89580 32071 27447 30062 0 shopping_cart
DC
DM
DF
9192 1066 54161 15071 22068 17022 0 shopping_cart
DF
FW
AM
DM
9161 1064 65333 23243 20555 21535 0 shopping_cart
DF
DM
DF
9100 1066 61273 15980 25899 19394 0 shopping_cart
DF
DF 9039 1023 70206 18372 28515 23319 0 shopping_cart
DF
DM
DF
8991 1004 62680 19438 22851 20391 0 shopping_cart
DF
DM
DF
8991 1004 62680 19438 22851 20391 0 shopping_cart
R
DM 8948 976 65518 21223 23302 20993 0 shopping_cart
DC
DM 8880 1144 63117 23412 19078 20627 0 shopping_cart
R
AM 8796 1063 83052 28854 27076 27122 0 shopping_cart
DC
DF 8778 1033 67480 18095 27281 22104 0 shopping_cart
R
DM
DF
8772 979 75407 24153 26173 25081 0 shopping_cart
R
DF 8746 948 66596 18417 23183 24996 0 shopping_cart
Limited
DF 8694 1085 66783 14036 28978 23769 0 shopping_cart
R
DF 8681 1056 63055 19087 24146 19822 0 shopping_cart
R
FW 8678 914 60806 20440 18840 21526 0 shopping_cart
R
DF 8656 1023 64218 13683 27248 23287 0 shopping_cart
R
DF 8653 997 81030 24761 30490 25779 0 shopping_cart
R
DF 8653 997 81030 24761 30490 25779 0 shopping_cart
R
DF 8580 969 60132 16234 23764 20134 0 shopping_cart
DC
DM
DF
8570 923 58424 11347 27792 19285 0 shopping_cart
DC
DM
DF
8570 923 58424 11347 27792 19285 0 shopping_cart
R
DF 8562 880 60754 16226 24431 20097 0 shopping_cart
R
FW 8400 960 57301 17912 20337 19052 0 shopping_cart
Limited
DM
DF
8360 914 51925 11257 23311 17357 0 shopping_cart
R
DF 8320 995 64783 18287 25317 21179 0 shopping_cart
DC
FW 8296 1025 83099 29267 25057 28775 0 shopping_cart
R
DF 8245 974 65959 17673 25984 22302 0 shopping_cart
R
DF 8222 960 61449 17870 24351 19228 0 shopping_cart
R
DF 8222 960 61449 17870 24351 19228 0 shopping_cart
R
DF 8182 915 51214 12778 21720 16716 0 shopping_cart
R
DM 8097 1152 72900 22578 26820 23502 0 shopping_cart
R
AM 8093 1011 70643 24310 20829 25504 0 shopping_cart
R
DF 8069 1105 78258 26847 26564 24847 0 shopping_cart
DF
DM
DF
8048 1204 69570 22583 24453 22534 0 shopping_cart
DF
AM
DM
8038 1006 68333 26455 20067 21811 0 shopping_cart
R
DM 8027 959 50497 13722 20374 16401 0 shopping_cart
R
DF 7995 1017 60334 17994 21996 20344 0 shopping_cart
R
AM 7987 1020 81515 30143 25304 26068 0 shopping_cart
R
FW
AM
DM
7980 1220 66514 25066 19606 21842 0 shopping_cart
DC
FW
AM
7976 965 80318 29236 23840 27242 0 shopping_cart
DC
FW
AM
7976 965 80318 29236 23840 27242 0 shopping_cart
DC
AM
DM
7956 1251 62351 17045 25101 20205 0 shopping_cart
DF
AM 7954 1089 67448 23822 21489 22137 0 shopping_cart
DC
FW
AM
7927 1059 52638 17133 17698 17807 0 shopping_cart
DC
FW
AM
7927 1059 52638 17133 17698 17807 0 shopping_cart
DF
DF 7923 1172 61334 14869 26527 19938 0 shopping_cart
R
FW 7877 1071 76156 27435 23218 25503 0 shopping_cart
R
DM
DF
7851 1103 67737 21764 23352 22621 0 shopping_cart
R
DF 7838 966 61241 13457 26909 20875 0 shopping_cart
R
DF 7829 847 66307 17293 27385 21629 0 shopping_cart
DC
AM
DM
7827 1088 54176 16613 19970 17593 0 shopping_cart
Limited
FW 7822 1133 62635 23959 16848 21828 0 shopping_cart
R
AM 7816 932 44043 14044 15816 14183 0 shopping_cart
R
DF 7807 1048 65541 15469 26107 23965 0 shopping_cart
R
AM
DM
7802 905 48776 17885 15010 15881 0 shopping_cart
R
AM
DM
7802 905 48776 17885 15010 15881 0 shopping_cart
R
DM
DF
7780 1075 50926 11563 23452 15911 0 shopping_cart
R
AM 7775 815 66495 23829 20548 22118 0 shopping_cart
R
DF 7755 897 58174 17274 21276 19624 0 shopping_cart
Limited
DF 7747 1028 55430 14478 23065 17887 0 shopping_cart
DF
FW
AM
7737 1013 70039 27007 19311 23721 0 shopping_cart
R
FW 7698 914 51950 20402 14180 17368 0 shopping_cart
R
AM
DM
7679 1048 44229 14480 15647 14102 0 shopping_cart
Limited
FW
AM
7665 1140 63516 25635 16609 21272 0 shopping_cart
R
AM 7628 1050 67306 27028 18599 21679 0 shopping_cart