Top Players: قطع [help]

مهارة غير مباشرة


مهارة غير مباشرة off

Not included

مهارة غير مباشرة On

Link & Combination

مهارة غير مباشرة Full

All calculatedi p قطع Total O D P S ...
R
AM
DM
24020 1120 106414 19800 51968 34646 0 shopping_cart
R
DF 22946 1035 91150 13078 44040 34032 0 shopping_cart
DC
AM
DM
22290 1128 113725 28642 42742 42341 0 shopping_cart
DC
AM
DM
21955 1130 112971 26105 43823 43043 0 shopping_cart
DC
FW
AM
19615 1205 124296 45004 37180 42112 0 shopping_cart
DC
FW
AM
19615 1205 124296 45004 37180 42112 0 shopping_cart
R
DM
DF
17437 1131 81245 23655 30912 26678 0 shopping_cart
R
DM
DF
17096 1011 79354 23048 30256 26050 0 shopping_cart
DC
DF 16484 1013 87629 22981 34319 30329 0 shopping_cart
R
FW 16471 1044 115010 42046 36311 36653 0 shopping_cart
R
DM
DF
16256 1026 92228 25765 36120 30343 0 shopping_cart
R
DM 16251 1011 80272 26089 28519 25664 0 shopping_cart
R
DF 16076 958 93494 23559 37920 32015 0 shopping_cart
R
DF 16076 958 93494 23559 37920 32015 0 shopping_cart
R
DM
DF
15906 1040 78118 20816 30594 26708 0 shopping_cart
R
DF 15485 872 75833 20218 29779 25836 0 shopping_cart
Limited
DM
DF
14964 1034 68676 15026 30695 22955 0 shopping_cart
R
DF 14819 1115 79458 21982 32092 25384 0 shopping_cart
Limited
DF 14802 952 78579 21950 31233 25396 0 shopping_cart
DC
FW
AM
DM
14644 1178 87641 31873 26232 29536 0 shopping_cart
R
DF 14483 1168 83638 20659 32816 30163 0 shopping_cart
R
DF 14466 967 83318 22035 34184 27099 0 shopping_cart
R
AM 14226 1110 80619 28257 25817 26545 0 shopping_cart
R
AM 14226 1110 80619 28257 25817 26545 0 shopping_cart
DF
FW
AM
DM
14167 1064 65325 19056 25240 21029 0 shopping_cart
R
DM
DF
14102 1131 81250 23663 30819 26768 0 shopping_cart
Limited
FW 14003 905 89580 32071 27447 30062 0 shopping_cart
DC
DF 13865 1049 69444 18439 27924 23081 0 shopping_cart
R
DM
DF
13784 1011 79360 23055 30165 26140 0 shopping_cart
DC
DM 13567 1264 69549 25754 21059 22736 0 shopping_cart
R
AM
DM
13470 958 72407 25395 21918 25094 0 shopping_cart
R
DM 13459 1144 83926 25387 32597 25942 0 shopping_cart
R
AM 13340 1063 83052 28854 27076 27122 0 shopping_cart
R
DM 13103 976 65518 21223 23302 20993 0 shopping_cart
R
DF 13058 957 64918 18551 24568 21799 0 shopping_cart
DF
DF 12854 1023 70206 18372 28515 23319 0 shopping_cart
R
DF 12813 948 66596 18417 23183 24996 0 shopping_cart
DC
FW 12734 1025 83099 29267 25057 28775 0 shopping_cart
R
DF 12656 997 81030 24761 30490 25779 0 shopping_cart
R
DF 12656 997 81030 24761 30490 25779 0 shopping_cart
R
AM
DM
12649 1016 73649 26866 20492 26291 0 shopping_cart
R
DM
DF
12640 979 75407 24153 26173 25081 0 shopping_cart
DC
FW
AM
12627 965 80318 29236 23840 27242 0 shopping_cart
DC
FW
AM
12627 965 80318 29236 23840 27242 0 shopping_cart
R
DF 12603 1042 65196 15167 28825 21204 0 shopping_cart
DF
FW
AM
DM
12540 1064 65333 23243 20555 21535 0 shopping_cart
DC
DM
DF
12514 1066 54161 15071 22068 17022 0 shopping_cart
R
FW 12475 914 60806 20440 18840 21526 0 shopping_cart
DF
DM
DF
12427 1004 62680 19438 22851 20391 0 shopping_cart
DF
DM
DF
12427 1004 62680 19438 22851 20391 0 shopping_cart
R
DM
DF
12386 1195 62194 14236 28503 19455 0 shopping_cart
R
DF 12382 1056 63055 19087 24146 19822 0 shopping_cart
DC
DM 12343 1144 63117 23412 19078 20627 0 shopping_cart
R
DF 12230 969 60132 16234 23764 20134 0 shopping_cart
R
AM 12187 905 67256 26840 18433 21983 0 shopping_cart
R
DF 12165 1023 64218 13683 27248 23287 0 shopping_cart
DF
DM
DF
12159 1204 69570 22583 24453 22534 0 shopping_cart
Limited
DF 12153 1085 66783 14036 28978 23769 0 shopping_cart
DC
DF 12146 1033 67480 18095 27281 22104 0 shopping_cart
DF
DM
DF
12122 1066 61273 15980 25899 19394 0 shopping_cart
R
DM
DF
12078 1103 67737 21764 23352 22621 0 shopping_cart
R
AM 12071 1020 81515 30143 25304 26068 0 shopping_cart
R
DF 12062 880 60754 16226 24431 20097 0 shopping_cart
R
AM 12053 1011 70643 24310 20829 25504 0 shopping_cart
R
FW 12022 960 57301 17912 20337 19052 0 shopping_cart
R
DF 12014 1105 78258 26847 26564 24847 0 shopping_cart
R
FW 11969 1071 76156 27435 23218 25503 0 shopping_cart
Limited
AM 11900 1053 62739 23126 18779 20834 0 shopping_cart
R
DM 11891 1152 72900 22578 26820 23502 0 shopping_cart
Limited
FW 11883 1133 62635 23959 16848 21828 0 shopping_cart
R
DF 11880 960 61449 17870 24351 19228 0 shopping_cart
R
DF 11880 960 61449 17870 24351 19228 0 shopping_cart
R
DF 11877 995 64783 18287 25317 21179 0 shopping_cart
DF
AM
DM
11867 1006 68333 26455 20067 21811 0 shopping_cart
Limited
FW
AM
11839 1140 63516 25635 16609 21272 0 shopping_cart
R
FW
AM
11778 537 71818 28469 18545 24804 0 shopping_cart
R
DF 11723 1017 60334 17994 21996 20344 0 shopping_cart
DF
AM 11698 1089 67448 23822 21489 22137 0 shopping_cart
R
AM 11672 815 66495 23829 20548 22118 0 shopping_cart
DC
AM
DM
11648 1251 62351 17045 25101 20205 0 shopping_cart
R
DF 11644 974 65959 17673 25984 22302 0 shopping_cart
DC
FW
AM
11613 1099 73162 27953 18668 26541 0 shopping_cart
R
FW
AM
DM
11593 1220 66514 25066 19606 21842 0 shopping_cart
DF
FW
AM
11570 1013 70039 27007 19311 23721 0 shopping_cart
R
DF 11559 847 66307 17293 27385 21629 0 shopping_cart
DC
DM
DF
11509 923 58424 11347 27792 19285 0 shopping_cart
DC
DM
DF
11509 923 58424 11347 27792 19285 0 shopping_cart
R
DF 11499 1048 65541 15469 26107 23965 0 shopping_cart
DC
FW 11489 905 75203 26537 22591 26075 0 shopping_cart
DF
FW
AM
11417 1131 72028 26101 21614 24313 0 shopping_cart
R
FW
AM
11413 1084 75033 28770 21578 24685 0 shopping_cart
DC
FW
AM
11404 1059 52638 17133 17698 17807 0 shopping_cart
DC
FW
AM
11404 1059 52638 17133 17698 17807 0 shopping_cart
Limited
AM
DM
11367 950 51649 17231 16915 17503 0 shopping_cart
R
DF 11363 897 58174 17274 21276 19624 0 shopping_cart
Limited
DM
DF
11361 914 51925 11257 23311 17357 0 shopping_cart
R
DF 11323 915 51214 12778 21720 16716 0 shopping_cart
Limited
AM
DM
DF
11287 1112 56580 18890 18640 19050 0 shopping_cart
R
AM 11233 1050 67306 27028 18599 21679 0 shopping_cart
DF
AM 11199 1100 70982 28581 18041 24360 0 shopping_cart