Top Players: مراوغة [help]

مهارة غير مباشرة


مهارة غير مباشرة off

Not included

مهارة غير مباشرة On

Link & Combination

مهارة غير مباشرة Full

All calculatedi p مراوغة Total O D P S ...
DF 24066 1035 156342 39234 66060 51048 0 shopping_cart
FW 23551 977 97428 38784 24587 34057 0 shopping_cart
AM
DM
21890 1130 130374 43508 43823 43043 0 shopping_cart
FW
AM
20757 1205 98580 35693 29487 33400 0 shopping_cart
FW
AM
20757 1205 98580 35693 29487 33400 0 shopping_cart
AM
DM
20126 1128 128227 43144 42742 42341 0 shopping_cart
FW 20002 1044 115010 42046 36311 36653 0 shopping_cart
FW
AM
17149 965 80318 29236 23840 27242 0 shopping_cart
FW
AM
17149 965 80318 29236 23840 27242 0 shopping_cart
AM 15775 1020 88088 32139 28039 27910 0 shopping_cart
FW 15324 1071 76156 27435 23218 25503 0 shopping_cart
DF 14630 1168 96599 27754 35872 32973 0 shopping_cart
AM 14349 1063 83052 28854 27076 27122 0 shopping_cart
DM
DF
14291 1026 92228 25765 36120 30343 0 shopping_cart
DF 14121 958 100765 30830 37920 32015 0 shopping_cart
DF 14121 958 100765 30830 37920 32015 0 shopping_cart
FW
AM
14039 914 75521 30700 19472 25349 0 shopping_cart
FW
AM
14039 914 75521 30700 19472 25349 0 shopping_cart
FW 13995 905 89580 32071 27447 30062 0 shopping_cart
DM 13879 1144 83926 25387 32597 25942 0 shopping_cart
FW
AM
13782 1099 73162 27953 18668 26541 0 shopping_cart
FW
AM
13691 995 68827 30226 16355 22246 0 shopping_cart
DF 13691 1105 78258 26847 26564 24847 0 shopping_cart
FW
AM
13600 1011 70205 27993 18751 23461 0 shopping_cart
FW
AM
13600 1011 70205 27993 18751 23461 0 shopping_cart
AM 13411 1110 80619 28257 25817 26545 0 shopping_cart
AM 13411 1110 80619 28257 25817 26545 0 shopping_cart
DF 13376 967 83318 22035 34184 27099 0 shopping_cart
FW
AM
13267 1084 75033 28770 21578 24685 0 shopping_cart
DF 13204 1134 60320 23735 18035 18550 0 shopping_cart
FW 13194 1054 71397 23272 19877 28248 0 shopping_cart
AM 13079 905 67256 26840 18433 21983 0 shopping_cart
FW
AM
13065 537 71818 28469 18545 24804 0 shopping_cart
AM
DM
13036 581 62535 23652 18261 20622 0 shopping_cart
AM 12932 1100 70982 28581 18041 24360 0 shopping_cart
AM 12932 1100 70982 28581 18041 24360 0 shopping_cart
FW 12892 1025 83099 29267 25057 28775 0 shopping_cart
DF 12867 993 81062 24162 31437 25463 0 shopping_cart
AM 12862 897 48240 17950 12999 17291 0 shopping_cart
FW 12720 957 50693 19409 13954 17330 0 shopping_cart
DF 12694 1013 87629 22981 34319 30329 0 shopping_cart
AM 12670 1050 67306 27028 18599 21679 0 shopping_cart
FW
AM
12666 967 74170 29439 19610 25121 0 shopping_cart
AM 12650 1050 64812 26974 15646 22192 0 shopping_cart
AM
DM
12574 1025 60664 25373 15075 20216 0 shopping_cart
AM
DM
12503 1006 68333 26455 20067 21811 0 shopping_cart
FW
AM
12458 626 60529 24702 15416 20411 0 shopping_cart
FW
AM
12444 1227 70283 24843 22534 22906 0 shopping_cart
AM 12376 1085 67859 25823 16449 25587 0 shopping_cart
FW 12357 1050 57295 24662 13030 19603 0 shopping_cart
FW
AM
12349 1098 69685 28019 19795 21871 0 shopping_cart
AM 12332 846 43213 18269 10394 14550 0 shopping_cart
AM 12305 949 74526 27620 23044 23862 0 shopping_cart
FW
AM
12297 1013 70039 27007 19311 23721 0 shopping_cart
AM 12279 1011 70643 24310 20829 25504 0 shopping_cart
FW 12234 1051 68356 26223 19981 22152 0 shopping_cart
FW 12169 1119 60461 25176 14388 20897 0 shopping_cart
DM
DF
12139 979 75407 24153 26173 25081 0 shopping_cart
DM 12136 1152 72900 22578 26820 23502 0 shopping_cart
FW 12133 1147 68939 24688 21767 22484 0 shopping_cart
FW 12057 1102 61002 23155 15219 22628 0 shopping_cart
FW
AM
12055 981 62098 24504 16387 21207 0 shopping_cart
DM 11986 1147 53469 16668 19327 17474 0 shopping_cart
FW 11901 969 57254 21190 16103 19961 0 shopping_cart
FW 11901 969 57254 21190 16103 19961 0 shopping_cart
AM 11833 844 70122 25892 22267 21963 0 shopping_cart
FW 11786 1077 62000 26465 15979 19556 0 shopping_cart
FW
AM
11726 982 60353 24231 16224 19898 0 shopping_cart
FW 11712 1080 62389 25476 15059 21854 0 shopping_cart
FW 11693 871 75646 26828 22836 25982 0 shopping_cart
FW
AM
11663 1060 67437 25452 20020 21965 0 shopping_cart
FW 11663 940 70004 25046 21134 23824 0 shopping_cart
AM
DM
11642 862 56917 23693 14436 18788 0 shopping_cart
FW 11636 905 75203 26537 22591 26075 0 shopping_cart
FW
AM
11623 1092 58348 22435 12349 23564 0 shopping_cart
AM 11609 964 66947 23996 19846 23105 0 shopping_cart
FW 11579 989 62952 26501 15716 20735 0 shopping_cart
FW 11532 1014 67885 25087 15955 26843 0 shopping_cart
DF 11525 1115 79458 21982 32092 25384 0 shopping_cart
AM 11523 897 57921 20046 17642 20233 0 shopping_cart
DM
DF
11481 1040 78118 20816 30594 26708 0 shopping_cart
DM
DF
11453 1204 69570 22583 24453 22534 0 shopping_cart
FW 11446 914 63641 21881 19541 22219 0 shopping_cart
FW
AM
11430 805 53534 19480 15892 18162 0
FW
AM
11430 805 53534 19480 15892 18162 0
FW 11404 957 60696 24074 14280 22342 0 shopping_cart
FW
AM
11385 973 60313 22932 18577 18804 0 shopping_cart
FW 11375 948 65689 26431 17276 21982 0 shopping_cart
FW 11372 1023 62393 23913 16207 22273 0 shopping_cart
FW
AM
11364 979 60190 23054 15267 21869 0 shopping_cart
AM 11333 806 63362 22845 20478 20039 0 shopping_cart
AM 11333 806 63362 22845 20478 20039 0 shopping_cart
FW 11327 1025 60044 22944 16902 20198 0 shopping_cart
FW 11327 1025 60044 22944 16902 20198 0 shopping_cart
FW 11320 1024 60942 23270 18110 19562 0 shopping_cart
FW
AM
11307 1029 64255 25667 16929 21659 0 shopping_cart
FW 11292 957 59544 25310 15358 18876 0 shopping_cart
FW 11255 864 59141 22743 13446 22952 0 shopping_cart
DF 11234 872 75833 20218 29779 25836 0 shopping_cart
FW 11221 1041 59815 23923 14742 21150 0 shopping_cart