Top Players: قطع [help]

مهارة غير مباشرة


مهارة غير مباشرة off

Not included

مهارة غير مباشرة On

Link & Combination

مهارة غير مباشرة Full

All calculatedi p قطع Total O D P S ...
FW
AM
DM
8759 1064 56801 16569 21947 18285 0 shopping_cart
DM
DF
8460 1034 52825 11557 23611 17657 0 shopping_cart
DM
DF
8360 914 51925 11257 23311 17357 0 shopping_cart
DF 8282 1035 52114 13078 22020 17016 0 shopping_cart
DF 8182 915 51214 12778 21720 16716 0 shopping_cart
DM
DF
8173 1004 56977 17669 20772 18536 0 shopping_cart
DM
DF
8173 1004 56977 17669 20772 18536 0 shopping_cart
DM 8027 959 50497 13722 20374 16401 0 shopping_cart
FW
AM
DM
7966 1064 56809 20211 17873 18725 0 shopping_cart
FW
AM
7927 1059 52638 17133 17698 17807 0 shopping_cart
FW
AM
7927 1059 52638 17133 17698 17807 0 shopping_cart
DM
DF
7880 1195 51826 11863 23752 16211 0 shopping_cart
DF 7860 1023 61045 15974 24795 20276 0 shopping_cart
AM
DM
7827 1088 54176 16613 19970 17593 0 shopping_cart
AM 7816 932 44043 14044 15816 14183 0 shopping_cart
AM
DM
7802 905 48776 17885 15010 15881 0 shopping_cart
AM
DM
7802 905 48776 17885 15010 15881 0 shopping_cart
DM
DF
7780 1075 50926 11563 23452 15911 0 shopping_cart
DF 7747 1028 55430 14478 23065 17887 0 shopping_cart
FW 7698 914 51950 20402 14180 17368 0 shopping_cart
AM
DM
7679 1048 44229 14480 15647 14102 0 shopping_cart
FW
AM
7627 939 49938 16233 16798 16907 0 shopping_cart
FW
AM
7627 939 49938 16233 16798 16907 0 shopping_cart
DF 7606 957 51931 14840 19653 17438 0 shopping_cart
AM
DM
7484 1042 54172 17424 19119 17629 0 shopping_cart
DM
DF
7472 1126 51987 12082 22985 16920 0 shopping_cart
DM
DF
7472 1126 51987 12082 22985 16920 0 shopping_cart
DM
DF
7452 923 50800 9866 24166 16768 0 shopping_cart
DM
DF
7452 923 50800 9866 24166 16768 0 shopping_cart
DF 7438 1042 52154 12132 23059 16963 0 shopping_cart
FW 7435 935 43809 16445 13326 14038 0 shopping_cart
DF 7432 974 50180 13743 20371 16066 0 shopping_cart
DF 7423 969 51390 13116 21322 16952 0 shopping_cart
DM
DF
7420 1056 54557 16659 20110 17788 0 shopping_cart
DM
DF
7372 1006 51087 11782 22685 16620 0 shopping_cart
DM
DF
7372 1006 51087 11782 22685 16620 0 shopping_cart
AM
DM
7324 950 51649 17231 16915 17503 0 shopping_cart
FW 7304 960 49823 15574 17683 16566 0 shopping_cart
DF 7261 872 50554 13478 19852 17224 0 shopping_cart
DM
DF
7246 1040 52078 13877 20396 17805 0 shopping_cart
DF 7222 1072 55945 16230 21127 18588 0 shopping_cart
DF 7202 1172 55755 13516 24114 18125 0 shopping_cart
AM 7177 898 51731 20408 13438 17885 0 shopping_cart
AM 7177 965 44183 12745 16235 15203 0 shopping_cart
AM
DM
7176 1006 61007 23619 17916 19472 0 shopping_cart
DF 7150 969 50109 13528 19803 16778 0 shopping_cart
DF 7135 880 50625 13521 20358 16746 0 shopping_cart
AM
DM
7127 968 49676 15413 17870 16393 0 shopping_cart
DF 7096 1043 50097 13224 20307 16566 0 shopping_cart
DF 7096 1043 50097 13224 20307 16566 0 shopping_cart
AM
DM
7019 965 51093 16069 17358 17666 0 shopping_cart
AM
DM
7019 965 51093 16069 17358 17666 0 shopping_cart
AM 6916 1089 58647 20713 18685 19249 0 shopping_cart
DF 6900 1115 51930 14366 20974 16590 0 shopping_cart
DF 6856 952 52385 14633 20822 16930 0 shopping_cart
DF 6851 960 51204 14891 20291 16022 0 shopping_cart
DF 6851 960 51204 14891 20291 16022 0 shopping_cart
FW
AM
DM
6828 968 52077 19509 15039 17529 0 shopping_cart
AM
DM
6805 958 51717 18138 15655 17924 0 shopping_cart
AM
DM
6784 922 49672 16224 17019 16429 0 shopping_cart
DF 6784 915 47407 13388 18367 15652 0 shopping_cart
AM 6767 915 48124 16059 15996 16069 0 shopping_cart
AM 6767 915 48124 16059 15996 16069 0 shopping_cart
DF 6731 956 47250 13535 17345 16370 0 shopping_cart
FW
AM
6727 1013 60900 23483 16791 20626 0 shopping_cart
DF 6727 948 51225 14166 17832 19227 0 shopping_cart
FW 6712 1102 61002 23155 15219 22628 0 shopping_cart
DF 6704 1006 56527 15915 22138 18474 0 shopping_cart
FW 6704 956 48122 14634 16972 16516 0 shopping_cart
AM
DM
6690 1025 56628 21552 17482 17594 0 shopping_cart
AM 6673 1058 48900 16613 15765 16522 0 shopping_cart
DF 6658 1023 52554 13683 20959 17912 0 shopping_cart
DF 6650 1033 51120 13708 20667 16745 0 shopping_cart
DF 6643 956 52338 15253 16695 20390 0 shopping_cart
DM 6611 1015 51371 15181 19464 16726 0 shopping_cart
DF 6553 927 42854 8862 18382 15610 0 shopping_cart
DF 6550 913 50220 13408 20367 16445 0 shopping_cart
DF 6547 1013 50071 13131 19610 17330 0 shopping_cart
AM
DM
6521 1251 51103 13970 20573 16560 0 shopping_cart
DM
DF
6494 1026 51811 14474 20291 17046 0 shopping_cart
DF 6492 954 48202 13417 18151 16634 0 shopping_cart
DM
DF
6490 1204 56101 18211 19719 18171 0 shopping_cart
DF 6462 897 48475 14394 17729 16352 0 shopping_cart
AM
DM
6450 969 49996 18065 16215 15716 0 shopping_cart
DF 6440 957 51630 16383 18819 16428 0 shopping_cart
DM 6439 1101 51439 18710 16998 15731 0 shopping_cart
AM
DM
6421 1131 50203 13670 20273 16260 0 shopping_cart
DF 6400 995 49830 14066 19474 16290 0 shopping_cart
DM
DF
6394 906 50911 14174 19991 16746 0 shopping_cart
DM 6391 1147 53469 16668 19327 17474 0 shopping_cart
DM 6391 976 46796 15159 16643 14994 0 shopping_cart
FW
AM
DM
6373 913 57297 20028 18493 18776 0 shopping_cart
FW
AM
6360 1060 58637 22130 17408 19099 0 shopping_cart
DF 6352 1034 52267 14890 20120 17257 0 shopping_cart
DF 6352 1034 52267 14890 20120 17257 0 shopping_cart
DF 6342 974 50735 13594 19987 17154 0 shopping_cart
AM 6340 906 49885 19294 14900 15691 0 shopping_cart
DM 6323 959 46646 14247 17822 14577 0 shopping_cart
AM 6294 999 47345 15615 15865 15865 0 shopping_cart
DM
DF
6268 1074 50015 13650 20254 16111 0 shopping_cart