Top 必殺技: 鏟球


被動技能 off

Not included

被動技能 On

Link & Combination

被動技能 Full

All calculated


# P 必殺技 off     On     FULL    
1 S.99 執著的滑行鏟球 49176.40 87537.45 87537.45
2 S.99 阿根廷組合鏟球 55670.00 70979.84 70979.84
3 S.99 你是無法逃出我的盯人防守的! 59195.50 68757.67 75567.77
4 S.99 阿根廷組合鏟球 54957.50 68696.88 68696.88
5 S.99 看我把你撞飛咧! 50537.63 66462.00 71516.00
6 S.99 超新星 54385.10 66355.80 66355.80
7 S.99 海嘯鏟球 42184.75 64648.29 64648.29
8 S.99 海嘯鏟球 42097.60 64512.27 64512.27
9 S.99 超新星 53650.10 64383.55 64383.55
10 S.99 只有一對一盯人,我是不會輸給任何人的! 57387.13 63760.68 82696.08
11 S.99 雙刃剃刀鏟球 54642.00 63468.62 69754.86
12 S.99 剃刀鏟球 54642.00 63468.62 69754.86
13 S.99 竭力防守 52064.95 63421.68 63421.68
14 S.99 雪國魂鬥將防禦 52064.95 63421.68 63421.68
15 S.99 強力猛壓式鏟球 47877.75 62964.00 67752.00
16 S.99 強力猛壓式鏟球 54427.50 62595.00 62595.00
17 S.99 強力猛壓式鏟球 54427.50 62595.00 62595.00
18 A.80 執著的滑行鏟球 35126.00 62526.75 62526.75
19 S.99 利牙鏟球 61747.35 61747.35 61747.35
20 S.99 極光簾幕 51287.60 61547.85 61547.85