Top ท่าไม้ตาย: ชิ่งหนึ่งสอง


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 คู่หูแข้งทองใหม่ 63652.38 66200.75 78933.13
2 S.99 คู่หูแข้งทอง 63652.38 66200.75 78933.13
3 S.99 คู่หูแข้งทองใหม่ 62939.88 62939.88 62939.88
4 S.99 คู่หูแข้งทอง 62939.88 62939.88 62939.88
5 S.99 คู่ศิษย์อาจารย์ 61642.30 64110.20 76440.50
6 S.99 ท่าประสานกาแล็กซี 61485.20 63023.80 72248.05
7 S.99 ดรีมทรีโอ U16 61289.20 63134.05 93778.65
8 S.99 คอมบิเนชั่นสามสี 61289.20 63134.05 93778.65
9 S.99 คอมบิเนชั่นสามสี 61242.65 63085.05 75702.06
10 S.99 คอมบิเนชั่นสามสี 61242.65 63085.05 75702.06
11 S.99 คู่ศิษย์อาจารย์ 60952.30 60952.30 60952.30
12 S.99 คอมบิเนชั่นสามสี 60681.60 62504.40 68573.05
13 S.99 คอมบิเนชั่นสามสี 60554.20 60554.20 90831.30
14 S.99 ดรีมทรีโอ U16 60554.20 60554.20 90831.30
15 S.99 คอมบิเนชั่นสามสี 60507.65 60507.65 72609.18
16 S.99 คอมบิเนชั่นสามสี 60507.65 60507.65 72609.18
17 S.99 คอมบิเนชั่นสามสี 59946.60 59946.60 59946.60
18 S.99 ดรีมทรีโอ U16 59481.10 61267.15 67218.20
19 S.99 คอมบิเนชั่นสามสี 59481.10 61267.15 67218.20
20 S.99 คู่หูแชมเปญ 59413.00 61201.38 90907.88