Top ท่าไม้ตาย: ชิ่งหนึ่งสอง


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 โซโล่กรีนคัตพาส 110869.85 117524.05 117524.05
2 S.99 โซโล่กรีนคัตพาส 110869.85 117524.05 117524.05
3 S.99 การเล่นของคู่หูแข้งทองนันคัตสึ 110730.20 117374.60 117374.60
4 S.99 3M 110730.20 117374.60 117374.60
5 S.99 3M 110730.20 117374.60 117374.60
6 S.99 คอมบิเนชั่นสามสี 110730.20 117374.60 117374.60
7 S.99 การเล่นของคู่หูแข้งทองนันคัตสึ 110730.20 117374.60 117374.60
8 S.99 คอมบิเนชั่นสามสี 110730.20 117374.60 117374.60
9 S.99 โทเทิลฟุตบอล 110499.38 114371.25 158568.38
10 S.99 ชิ่งหนึ่งสองสุดสนุก 107475.88 113926.38 113926.38
11 S.99 ชิ่งหนึ่งสองสุดสนุก 107475.88 113926.38 113926.38
12 S.99 คู่หูแข้งทอง 107340.50 113781.50 113781.50
13 S.99 คู่หูแข้งทอง 107340.50 113781.50 113781.50
14 S.99 N.R.S 105911.05 112271.25 128154.60
15 S.99 N.R.S 105911.05 112271.25 128154.60
16 S.99 การเล่นของคู่หูแข้งทองนันคัตสึ 105274.05 111592.60 111592.60
17 S.99 การเล่นของคู่หูแข้งทองนันคัตสึ 105274.05 111592.60 111592.60
18 S.99 คอมบิเนชั่นสามสี 104835.50 111132.00 111132.00
19 S.99 การกลับมาพร้อมชัยชนะของฟุตบอลแชมเปญ 104835.50 111132.00 111132.00
20 S.99 การกลับมาพร้อมชัยชนะของฟุตบอลแชมเปญ 104835.50 111132.00 111132.00