Top ท่าไม้ตาย: ชิ่งหนึ่งสอง


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 โทเทิลฟุตบอล 58952.25 68979.75 68979.75
2 S.99 โทเทิลฟุตบอล 58642.50 58642.50 61577.25
3 S.99 โทเทิลฟุตบอล 58164.75 63984.38 63984.38
4 S.99 ท่าประสานเยอรมัน 54796.00 54796.00 61377.13
5 S.99 คู่หูแข้งทอง 54582.25 54582.25 63317.50
6 S.99 คู่หูแข้งทอง 54582.25 54582.25 63317.50
7 S.99 โทเทิลฟุตบอล 54269.25 54269.25 70554.75
8 S.99 ท่าประสานกาแล็กซี 53400.20 53400.20 61411.70
9 S.99 โทเทิลฟุตบอล 53004.00 60960.38 60960.38
10 S.99 คู่ศิษย์อาจารย์ 52858.60 52858.60 61318.00
11 S.99 คู่ศิษย์อาจารย์ 52858.60 52858.60 61318.00
12 S.99 คู่หูเบรเมิน 52488.80 52488.80 58792.83
13 S.99 คู่หูเบรเมิน 52265.85 52265.85 58540.30
14 S.99 คู่หูแข้งทองโตโฮ 52265.25 52790.35 60629.03
15 S.99 คู่หูแข้งทองโตโฮ 51597.75 51597.75 59340.75
16 S.99 คู่หูแข้งทองบราซิล 51585.75 60876.00 60876.00
17 S.99 ฟุตบอลที่เน้นการส่งบอลเป็นหลักอันสวยงาม 51429.40 51429.40 59147.00
18 S.99 ท่าประสานเยอรมัน 51409.25 51409.25 51409.25
19 S.99 N.R.S 51315.25 51315.25 51315.25
20 S.99 คู่หูแข้งทองบราซิล 50910.75 58549.50 58549.50