Top ท่าไม้ตาย: ชิ่งหนึ่งสอง


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 โทเทิลฟุตบอล 56805.00 72148.13 80939.04
2 S.99 โทเทิลฟุตบอล 54712.88 69491.63 77957.88
3 S.99 โทเทิลฟุตบอล 58952.25 68979.75 68979.75
4 S.99 โทเทิลฟุตบอล 53681.25 68179.13 76486.41
5 S.99 คู่หูแข้งทองบราซิล 54119.25 66300.75 67626.77
6 S.99 คู่หูแข้งทองใหม่ 63652.38 66200.75 78933.13
7 S.99 คู่หูแข้งทอง 63652.38 66200.75 78933.13
8 S.99 คู่หูแข้งเงินบราซิล 52916.60 64827.40 66123.95
9 S.99 คอมบิเนชั่นสามสี 54735.45 64319.85 69793.15
10 S.99 คู่หูแข้งทองบราซิล 53444.25 64134.00 64134.00
11 S.99 คู่ศิษย์อาจารย์ 61642.30 64110.20 76440.50
12 S.99 โทเทิลฟุตบอล 58164.75 63984.38 63984.38
13 S.99 ท่าประสานเยอรมัน 47338.50 63908.88 63908.88
14 S.99 คอมบิเนชั่นสามสี 48394.85 63883.75 88082.40
15 S.99 ดรีมทรีโอ U16 48394.85 63883.75 88082.40
16 S.99 คอมบิเนชั่นสามสี 61289.20 63134.05 93778.65
17 S.99 ดรีมทรีโอ U16 61289.20 63134.05 93778.65
18 S.99 คอมบิเนชั่นสามสี 61242.65 63085.05 75702.06
19 S.99 คอมบิเนชั่นสามสี 61242.65 63085.05 75702.06
20 S.99 ท่าประสานกาแล็กซี 61485.20 63023.80 72248.05