Top ท่าไม้ตาย: ส่งบอล


สกิลติดตัว off

Not included

สกิลติดตัว On

Link & Combination

สกิลติดตัว Full

All calculated


# P ท่าไม้ตาย off     On     FULL    
1 S.99 ไดร์ฟพาส 39868.40 60802.50 70768.50
2 S.99 จัมปิ้งพาสอันงดงาม 44847.00 60545.25 60545.25
3 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟพาส 42547.05 57018.33 57018.33
4 S.99 ลูกส่งทะลุความเร็วสูง 47573.53 56141.20 56141.20
5 S.99 ครอสสวยงาม 31490.20 56054.05 56054.05
6 S.99 ลูกส่งทะลุความเร็วสูง 41358.90 55836.18 55836.18
7 S.99 ลูกส่งส้นเท้ามหัศจรรย์ 55520.38 55520.38 63851.88
8 S.99 ความมุ่งมั่นส่งบอลครั้งสุดท้าย 46166.58 55403.08 55403.08
9 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟพาส 46134.73 55366.68 55366.68
10 S.99 สเติร์กพาส 47161.80 55183.80 55183.80
11 S.99 จัมปิ้งพาสอันงดงาม 43083.00 54720.00 54720.00
12 S.99 อินวิซิเบิลพาส 50909.95 54477.15 59566.33
13 S.99 จัมปิ้งพาสอันงดงาม 47205.00 54288.00 54288.00
14 S.99 จัมปิ้งพาสอันงดงาม 47205.00 54288.00 54288.00
15 S.99 ลูกส่งทะลุความเร็วสูง 46951.03 53995.65 53995.65
16 S.99 ส่งบอลตบตา 44790.95 53750.80 55991.80
17 S.99 กรีนคัตพาส 44644.60 53576.60 53576.60
18 S.99 กรีนคัตพาส 44613.80 53541.40 53541.40
19 S.99 ฟลายอิ้งไดร์ฟพาส 42744.98 53432.93 53432.93
20 S.99 ความมุ่งมั่นส่งบอลครั้งสุดท้าย 48093.50 52907.40 52907.40