Top Spezialfähigkeiten: Pass


Passive Fähigkeit off

Not included

Passive Fähigkeit On

Link & Combination

Passive Fähigkeit Full

All calculated


# P Spezialfähigkeiten off     On     FULL    
1 S.99 Top-Spin-Pass 39868.40 60802.50 70768.50
2 S.99 Großartiger gesprungener Pass 44847.00 60545.25 60545.25
3 S.99 Flug-Top-Spin-Pass 42547.05 57018.33 57018.33
4 S.99 Superschneller Steilpass 47573.53 56141.20 56141.20
5 S.99 Perfekter Querpass 31490.20 56054.05 56054.05
6 S.99 Superschneller Steilpass 41358.90 55836.18 55836.18
7 S.99 Zauberhafter Fersenpass 55520.38 55520.38 63851.88
8 S.99 Hartnäckiger letzter Pass 46166.58 55403.08 55403.08
9 S.99 Flug-Top-Spin-Pass 46134.73 55366.68 55366.68
10 S.99 Sterk-Pass 47161.80 55183.80 55183.80
11 S.99 Großartiger gesprungener Pass 43083.00 54720.00 54720.00
12 S.99 Großartiger gesprungener Pass 47205.00 54288.00 54288.00
13 S.99 Großartiger gesprungener Pass 47205.00 54288.00 54288.00
14 S.99 Superschneller Steilpass 46951.03 53995.65 53995.65
15 S.99 Jonglier-Pass 44790.95 53750.80 55991.80
16 S.99 Angeschnittener Rasen-Pass 44644.60 53576.60 53576.60
17 S.99 Angeschnittener Rasen-Pass 44613.80 53541.40 53541.40
18 S.99 Flug-Top-Spin-Pass 42744.98 53432.93 53432.93
19 S.99 Hartnäckiger letzter Pass 48093.50 52907.40 52907.40
20 S.99 Akrobatischer Pass 52793.65 52793.65 52793.65